Forum

Legea privind plata...
 
Notifications
Clear all

Legea privind plata serviciilor oferite de bonă

Avocat Andreea Iacșa
(@av-iacsa)
Active Member Moderator

        Prin Legea nr.35/2020, care va intra in vigoare in 31 mai 2020, se stabilește acordarea de către autoritățile administrației publice locale a a unui ajutor familiilor cu copii de vârstă preşcolară, pentru plata serviciilor oferite de bonă.

        Bona, conform Legii nr. 167/2014, este persoana fizică, cetăţean român sau străin, cu domiciliul ori reşedinţa legală în România, calificată potrivit prevederilor legale să desfăşoare servicii de îngrijire şi supraveghere a copilului care are capacitate deplină de exercițiu, este aptă din punct de vedere medical și nu are antecedente penale (cu excepția faptelor din culpă).

        Exercitarea profesiei de bonă se poate realiza prin:

-furnizarea serviciilor în baza unui contract individual de muncă încheiat între bonă şi o persoană juridică;

-desfăşurarea activităţii bonei ca persoană fizică autorizată.

  1. Beneficiarii ajutorului financiar

        Persoanele care au în întreţinere copii de vârstă preşcolară (până la 6 ani) ale căror venituri sunt de până la 3.500 lei pe membru de familie (media veniturilor nete realizate pe ultimele 6 luni)  şi care se află în una dintre următoarele situaţii:

- este părintele la care copilul locuieşte în mod statornic;

- are calitatea de reprezentant legal al copilului şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia;

- este persoana desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor care muncesc în străinătate.

  1. Cuantumul ajutorului financiar

        Ajutorul financiar se acordă pentru fiecare copil de vârstă preşcolară, în funcţie de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, după cum urmează:

- până la 2.100 lei - 710 lei;

- de la 2.101 lei până la 2.500 lei - 550 lei;

- de la 2.501 lei până la 3.000 lei - 390 lei;

- de la 3.001 lei până la 3.500 lei - 250 lei.

  1. Condițiile cumulative pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a beneficia de ajutorul financiar:

- să fie cetăţean român, cetăţean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul în România, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;

- să fie angajată cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, să desfăşoare activităţi independente, să obţină venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură sau piscicultură ori să exercite o funcţie de demnitate publică sau asimilată;

- este şomer indemnizat sau este înregistrat în evidenţele agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la data solicitării, ca persoană în căutarea unui loc de muncă și nu a refuzat maximum două oferte de muncă din partea agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;

- să nu își fi înscris la creşă/grădiniţă sau să nu fi refuzat un loc la creşă/grădiniţă ori să nu fi retras copilul de la creşă/grădiniţă.

  1. Documente necesare.

       Ajutorul financiar se acordă pe bază de cerere şi următoarele documente doveditoare care atestă îndeplinirea condiţiilor:

- copie după documentul de identitate al solicitantului;

 - copie după certificatul de naştere al copilului/copiilor pentru care se solicită ajutorul;

- copia documentului prin care se atestă calitatea de reprezentat legal al copilului/copiilor;

- adeverinţe privind veniturile nete realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei, eliberate, după caz, de angajator sau entitatea asimilată acestuia ori de organul fiscal, sau, în cazul persoanelor care desfăşoară activităţi independente, obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, declaraţia fiscală prevăzută de lege, pentru categoriile de venituri pentru care codul fiscal nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central;

- copia documentului în baza căruia se desfăşoară activitatea de bonă indicate la paragraful 3.

       Cererea şi documentele doveditoare se depun şi se înregistrează la serviciul public de asistenţă socială, iar, după verificarea îndeplinirii condiţiilor de acordare, dreptul la ajutorul financiar se aprobă prin dispoziţia primarului. În cazul în care condiţiile de acordare nu sunt îndeplinite, respingerea dreptului se realizează prin dispoziţie a primarului.

        Alt document necesar este o declaraţie pe propria răspundere privind menţinerea condiţiilor de acordare a ajutorului care se depune din 6 în 6 luni, în termen de maxim 30 de zile de la împlinirea celor 6 luni. Neîndeplinirea obligaţiei de depunere a declarației conduce la încetarea dreptului. Un nou drept poate fi stabilit după depunerea unei noi cereri şi a documentelor doveditoare.

  1. Suspendarea plăţii ajutorului financiar intervine dacă se înregistrează 3 mandate poştale returnate consecutiv ori în caz de suspiciune sau sesizare privind modificarea condiţiilor de acordare a dreptului la ajutor financiar.

       Dacă se constată modificarea condiţiilor care au stat la baza acordării dreptului la ajutor financiar, primarul dispune, după caz, modificarea sau încetarea dreptului.

       Dacă se constată că se menţin condiţiile de acordare, plata ajutorului financiar se reia, inclusiv pentru perioada de suspendare.

  1. Dreptul la ajutorul financiar încetează în următoarele situaţii:

- la împlinirea de către copil a vârstei de 6 ani;

- a intervenit decesul copilului;

- copilul intră în sistemul de creşă/grădiniţă;

- încetează activitatea bonei;

- schimbarea domiciliului în altă localitate;

- nu mai sunt îndeplinite condiţiile de acordare;

- nu se depune semestrial declarația pe proprie răspundere.

  1. Dispoziții finale

       Ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă se va acorda în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinaţie în bugetul local.

       Pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut de Legea nr. 35/2020, autorităţile administraţiei publice locale aprobă, începând cu data de 16 aprilie 2020, prin hotărâre a consiliului local, metodologia de aplicare, în funcţie de specificul local.

 

Avocat Andreea Iacșa

Quote
Topic starter Posted : 06/04/2020 11:47 am
Share: